ů

Kniha návštěv

Pro Vaše vzkazy

Překlad

Rady pro rodiče od muzikoterapeutky Dany Pšeničkové

Možností jak využívat prvků muzikoterapie v práci s dětmi v každodenním životě je mnoho. Např. spojovat logopedická cvičení s muzikoterapeutickými technikami, což vede ke stimulaci a podpoře rozvoje řeči. Vědomě využívat schopnosti dětí odposlouchat. Nová nebo nezvyklá, těžká a problematická slova dát do jednoduchých vět, přesvědčit se, zda dítě porozumělo a procvičovat s jednoduchou melodií v rozsahu 1 – 3 tónů. Zpívat i jednoduché instrukce, např. Dáme papír do koše. Pro podporu prostorové orientace využít vzestupné či sestupné melodické linky. Z každou činností, kterou je třeba nacvičit a podpořit, spojit jinou jednoduchou melodii. Využívat zvuků na CD ve spojení s reálnými předměty, obrázky, situacemi. S možností ovládat hlasitost zvuku. Předkládat zvuky formou hry. Seznamovat, trénovat citlivě dávkovat, zvykat. Vyhledat CD se zvuky přírody, domácnosti, s lidskými zvuky. Také CD, kde jsou použité zvuky ve spojení s hudbou. –Slyším zvuk- ne bojím se, je to nepříjemné, ale změnit scénář reakce otázkou Co to je, znám to? Později může dítě samo vyhledávat zvuk, který slyšelo. Na kterém je CD. Variantou může být hra např. Půjdeme kolem stavby, jaké zvuky tam můžeme slyšet? Nezapomenout spojovat slyšené zvuky s obrázky, vymalovánkami a je-li možné i s reálným pohybem / ťukat prstem, klepat kladívkem, míchat, mlít, sypat, lít … s použitím opravdových předmětů. Později pracovat s variantou – jako- bez předmětů. Využívat možností hry na tělo. Dlouhodobě. Např. ruce – dlaně tleskají, konečky prstů ťukají, ruce pleskají do stehen, nohy ťapou – chodí, dupou. Ve spojení s rozvíjením prostorové orientace tleskat před tělem, za, nad, vedle, dupat před židlí, vedle židle. Využívat házení míčem se zpěvním rytmickým doprovodem: Á – hop, Á – hop – sa-sa-sa- sá. Využívat hudbu v co největší – dítěti příjemné – míře. Zvuky zvířat doprovázet pohybem – medvěd – kývání, klokan – hopsání, slon – těžký krok, myška malé krůčky po špičkách, pták – mávání rukama jako křídly. Orientaci na cestách do obchodu, školky, školy, na zahradu, hřiště či do bazénu podpořte písní nebo melodií, nejlépe vlastní, jednoduchou společně s dítětem vymyšlenou, kterou si prozpěvujte jen na té které vybrané cestě. Např. zpíváme: Jdeme nakoupit, koupíme si rohlík. Při počáteční výuce základů psaní je dobře využívat básniček, říkadel vhodných k nácviku a procvičování grafomotorických dovedností. Děti rády mluví, což lze využít k hlasitému předříkávání toho, co mají dělat. Např. velmi jednoduše: Pastelka jede nahoru a teď jede dolů. Vše, o čem se zmiňuji, dlouhodobě využívám při práci s dětmi. Vše, o čem je téma každého muzikoterapeutického setkání děti opakovaně vidí, slyší, uchopí, cítí, prožívají, je-li možné i ochutnají.

Stručně:

Za pomoci muzikoterapie je možné podpořit psychomotorický rozvoj dítěte, pracovat na posílení pozornosti a paměti, na rozvoji vědomé verbální a neverbální komunikace, vyrovnat verbální schopnosti s porozuměním, podpořit porozumění obsahu mluvního projevu, zlepšit výslovnost, posílit oblast zrakověprostorové integrace, korigovat smysl pro dramatičnost, nacvičit a upevnit společenské chování, posilovat problematické oblasti např. emoční nevyrovnanost, nácvik zpracování stresových situací, posílit chuť střídat oblíbené předměty a odvahu seznamovat se s novými věcmi, zpříjemnit cestování a usnadnit poznávání nového neznámého prostředí, dá se pracovat na minimalizaci stereotypního chování. Je možné pracovat se zvýšenou citlivostí na hluk, navyknout děti na hluky, které je děsí, postupným seznamováním (prací s reáliemi nebo CD).

Kromě CD a zpěvníků, se kterými už jsem rodiče dětí s WS seznamovala při setkáních, si dovolím upozornit na další písně pro děti v knížce M. Rakové, L. Štíplové a A. Tiché "Zpíváme a nasloucháme hudbě s nejmenšími“( s CD) a zpěvník s písněmi o řemeslech a jiných povoláních s názvem "Řemesla ve hře, písni a tanci", které sestavila Eva Kulhánková. Publikace je také doplněna CD.

Pokud by měl kdokoliv potřebu blíže se seznámit s muzikoterapií doporučuji v letošním roce vydanou knihu „Základy muzikoterapie“ od autorů J. Kantor, M. Lipský, J. Weber. T. Procházka a K. Grochalová, kteří působí jako muzikoterapeuti. Před dvěma roky byla u nás vydána také „Muzikoterapie“ od J. Zeleiové. S léčebnou podstatou hudby také velmi zajímavě seznamuje kniha Josefa Krčka "MUSICA HUMANA – Úvod do antroposofické muzikoterapie".

Z CD se zvuky mě v poslední době zaujalo CD s názvem "Poslechni a poznej zvuky… Co je to?", které obsahuje zvuky Přírody, Dopravy. Legrační zvuky, Lidské zvuky, Zvuky domácnosti a Rány. Často používám při práci CD Nakladatelství RAABE Hlasy ptáků, Hlasy zvířat ZOO, Hlasy našich zvířat a Hudební nástroje, ke kterým patří obrázky, vymalovány a metodika k výuce.

Mgr. Dana Pšeničková